Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, osoba wykonująca pracę w Polsce ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (BHP). Obowiązki pracodawców i pracowników w tym zakresie wynikają z przepisów Kodeksu pracy, innych ustaw i aktów wykonawczych określających prawa i obowiązki pracodawców i pracowników, a także z postanowień układów zbiorowych pracy, statutów i regulaminów pracy. Powyższe przepisy ogólne uzupełnione są przepisami specyficznymi dla danego sektora gospodarki, które zamieszczone są w odrębnych ustawach i rozporządzeniach.

Pracodawca zobowiązany jest, przy zatrudnianiu nowego pracownika na podstawie umowy o pracę, do skierowania go na profilaktyczne badania lekarskie. Pracownik przed podjęciem pracy musi odbyć szkolenie wstępne w dziedzinie BHP. Obowiązkiem pracodawcy jest wyposażenie pracownika w środki ochrony indywidualnej, jeśli są konieczne na danym stanowisku. Koszty powyższych działań ponosi pracodawca.

W przypadku umów cywilnoprawnych pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy osobom fizycznym wykonującym pracę w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę działalność gospodarczą na własny rachunek. Przepisy nie określają jednak sposobu w jaki ww. zobowiązanie ma być realizowane – pracodawca nie ma obowiązku kierowania na badania lekarskie, czy szkolenie BHP, ani wyposażania w środki ochrony indywidualnej.

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Pracownicy są objęci ubezpieczeniem z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową ustala się zgodnie z zasadami przewidzianymi dla rent z tytułu niezdolności do pracy w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.