Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Podstawową formę wsparcia rodzin wychowujących dzieci stanowi system świadczeń rodzinnych, w ramach którego rodzicom przysługują trzy grupy świadczeń:

 1. zasiłek rodzinny z dodatkami – prawo te tego typu zasiłku przysługuje jeśli miesięczny dochód netto rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674 PLN (ok.155 EUR) miesięcznie, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – kwoty 764 PLN (ok. 175 EUR) miesięcznie.

  Aktualnie wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
  1. 89 PLN (ok. 20 EUR) na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
  2. 118 PLN (ok. 27 EUR) na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
  3. 129 PLN (ok. 30 EUR) na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

  Rodzina, która jest uprawniona do zasiłku rodzinnego może korzystać z dodatków do zasiłku rodzinnego w zależności od indywidualnej sytuacji rodzinnej, należy do nich:

  1. dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 1000 PLN (ok. 230 EUR) jednorazowo,
  2. dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 90 PLN (ok. 21 EUR) miesięcznie na każde trzecie i każde kolejne dziecko w rodzinie uprawnione do zasiłku rodzinnego,
  3. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 PLN (ok. 92 EUR) miesięcznie przez okres 24 miesięcy,
  4. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 80 PLN (ok. 18 EUR) miesięcznie na dziecko do ukończenia 5 roku życia lub 100 PLN (ok. 23 EUR) miesięcznie na dziecko pomiędzy 5 a 24 rokiem życia,
  5. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 185 PLN (ok. 42 EUR) miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 370 PLN (ok. 85 EUR) na wszystkie dzieci, w przypadku dziecka niepełnosprawnego kwotę dodatku zwiększa się o 80 PLN (ok. 18 EUR) na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 PLN (ok. 37 EUR) na wszystkie dzieci,
  6. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – przysługuje raz w roku szkolnym w wysokości 100 PLN (ok. 23 EUR) na jedno dziecko,
  7. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – przysługuje w związku z:
   • zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – w wysokości 105 PLN (ok. 24 EUR) miesięcznie na jedno dziecko albo
   • dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej – w wysokości 63 PLN (ok. 14 EUR) miesięcznie na jedno dziecko;
 2. świadczenia związane z urodzeniem dziecka – do świadczeń tych zaliczamy:
  1. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 PLN (ok. 230 EUR) uzależniona jest od spełnienia kryterium dochodowego, które wynosi 1922 PLN (ok. 440,57 EUR) netto na osobę w rodzinie i od pozostawania kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu,
  2. zapomogę uchwaloną w drodze uchwały przez gminę wypłacaną przez gminę z jej środków własnych. Gmina sama decyduje, czy będzie dodatkowo realizować tego rodzaju świadczenie, ustala kryteria nabycia prawa do świadczenia oraz jego wysokość,
  3. świadczenie rodzicielskie, które przysługuje rodzicom, którzy z powodu swojej sytuacji zawodowej nie mogą skorzystać z zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Ze wsparcia tego korzystają przede wszystkim osoby bezrobotne, studenci oraz pracujący na umowę o dzieło. Świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 PLN (ok. 230 EUR) miesięcznie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego i przysługuje przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 PLN (ok. 230 EUR) miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres może być wydłużony nawet do 71 tygodni;
 3. świadczenia opiekuńcze – do świadczeń tych zaliczamy trzy rodzaje świadczeń, które są przyznawane osobom sprawującym opiekę nad osobami niepełnosprawnymi:
  1. świadczenie pielęgnacyjne – przysługuje rodzicom, którzy są nieaktywni zawodowo z powodu konieczności sprawowania opieki nad niepełnosprawna osobą, której niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 25 r. życia. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje niezależnie od dochodu i wynosi 1300 PLN (ok. 298 EUR) miesięcznie. Za osoby pobierające to świadczenie są również opłacane składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne,
  2. specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacany przez gminy opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych nieuprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego, którzy w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny musieli zrezygnować z aktywności zawodowej. Przysługuje po spełnieniu kryterium dochodowego, które wynosi 764 PLN (ok. 175 EUR) na osobę w rodzinie, w wysokości 520 PLN (ok. 119 EUR) miesięcznie. Za osoby pobierające to świadczenie opłacane są również składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne,
  3. zasiłek dla opiekuna – świadczenie wypłacane przez gminy opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych, którzy są nieaktywni zawodowo z powodu konieczności sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Zasiłek dla opiekuna przysługuje niezależnie od dochodu i wynosi 520 PLN (ok. 119 EUR) miesięcznie. Za osoby pobierające to świadczenie opłacane są również składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne.

   Ponadto, osobom niepełnosprawnym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, który jest rodzajem świadczenia rodzinnego wypłacanego osobom niepełnosprawnym oraz osobom po ukończeniu 75 roku życia, na częściowe pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby. Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu w wysokości 153 PLN (ok. 35 EUR) miesięcznie.

W 2016 r. wprowadzono, poza powyżej wymienionymi, uniwersalne świadczenie wychowawcze w wysokości 500 PLN (ok. 115 EUR) netto miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Na pierwsze dziecko, tj. jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie, świadczenie przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 PLN (ok. 183 EUR)netto lub 1200 PLN (ok. 275 EUR)netto jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Do systemu świadczeń rodzinnych wprowadzono możliwość przyznania przez gminę dodatkowego świadczenia na rzecz rodziny. Gmina, biorąc pod uwagę lokalne potrzeby swoich mieszkańców w zakresie świadczeń na rzecz rodziny, może w drodze uchwały podjętej przez radę gminy, ustanowić świadczenia na rzecz rodziny. Decyzja o tym, czy oraz w jakiej wysokości wprowadzić takie dodatkowe świadczenie, należy do wyłącznej właściwości rady gminy. Świadczenie to finansowane jest ze środków własnych gminy.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ma osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500 PLN (ok. 115 EUR) miesięcznie. Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego wynoszącego 725 PLN (ok. 166 EUR)w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Realizacja zadań w sprawach dotyczących przyznawania świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy do samorządu gminnego (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta). Natomiast zadania z zakresu świadczenia wychowawczego oraz świadczeń rodzinnych w sprawach dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wykonuje samorząd województwa – marszałek województwa.