Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

Publiczne służby zatrudnienia w Polsce są członkiem europejskiej sieci EURES od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

W każdym kraju UE/EFTA działania sieci EURES na poziomie krajowym koordynują Krajowe Urzędy Koordynacji EURES.

W Polsce funkcję Krajowego Urzędu Koordynacji pełni Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Departament Rynku Pracy.

Działania w ramach sieci EURES w Polsce świadczą:

 • wojewódzkie urzędy pracy
 • powiatowe urzędy pracy
 • wojewódzkie komendy Ochotniczych Hufców Pracy
 • centra edukacji i pracy młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy
 • podmioty akredytowane przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
Sieć doradców i asystentów EURES obejmuje obszar całej Polski. Dane teleadresowe doradców i asystentów dostępne są w bloku:

Usługi EURES są zintegrowane z usługami świadczonymi przez urzędy pracy i Ochotnicze Hufce Pracy i obejmują między innymi:

 • wsparcie w poszukiwaniu pracy za granicą
 • zagraniczne oferty pracy na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej oraz na krajowej stronie internetowej EURES
 • możliwość zamieszczenia CV w bazie na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej
 • rekrutacje do pracy za granicą w wybranych zawodach
 • pomoc w przygotowaniu CV
 • możliwość wzięcia udziału w międzynarodowych targach pracy i innych wydarzeniach rekrutacyjnych na terenie Polski
 • dostęp do Europejskich Dni Pracy na terenie Polski oraz za granicą (stacjonarnych i online)
 • dostęp do inicjatyw i programów wspierających zatrudnienie młodzieży

Efektem działalności sieci EURES w Polsce jest m.in. organizacja spotkań informacyjnych, dni doradczych targów i giełd pracy. Wydarzeniom tym towarzyszą między innymi prezentacje na temat warunków życia i pracy w krajach UE i EFTA oraz rozmowy kwalifikacyjne zagranicznych pracodawców z kandydatami z Polski.

Dane teleadresowe do podmiotów uprawnionych do świadczenia usług sieci EURES znajdziesz na stronie internetowej:

Działania w ramach sieci EURES w Polsce określa:

Ustawa określa zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej z uwzględnieniem członkostwa Polski w strukturach Unii Europejskiej.

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki realizacji oraz tryb i sposoby prowadzenia przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy usług pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i organizacji szkoleń. Rozporządzanie określa także warunki realizacji oraz tryb i sposoby prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES przez Ochotnicze Hufce Pracy.