Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W lipcu 2020 r. Komisja Europejska opublikowała wytyczne, które mają zapewnić ochronę pracowników sezonowych w UE w czasie pandemii COVID-19. W wytycznych uwzględnione są prawa pracowników sezonowych, bez względu  na to, czy są obywatelami Unii czy państw trzecich. Również tych osób, które regularnie pracują za granicą z własnego wyboru lub są wysyłane do pracy na przykład przez agencje zatrudnienia.

Ważne jest, aby pracownicy sezonowi i ich pracodawcy posiadali wszystkie niezbędne informacje, zarówno na temat ochrony, jaka im przysługuje, jak i obowiązków, jakie muszą wypełnić.

Ponad 17,6 mln obywateli UE mieszka lub pracuje w innym państwie członkowskim niż kraj ich obywatelstwa. Niektóre sektory europejskiej gospodarki, w szczególności sektory rolno-spożywczy i turystyczny, są zależne od wsparcia pracowników sezonowych z państw UE lub spoza Unii w pewnych okresach roku.

Komisja Europejska szacuje, że w UE pracuje średnio od kilkuset tysięcy do miliona pracowników sezonowych rocznie. Chociaż Komisja monitoruje właściwe stosowanie unijnych i krajowych przepisów dotyczących pracowników sezonowych w UE, odpowiedzialność za właściwe stosowanie tych przepisów spoczywa na organach krajowych.

W celu ochrony pracowników sezonowych wzywa się państwa członkowskie do surowszego egzekwowania obowiązujących przepisów unijnych i krajowych oraz wzmocnienia inspekcji w terenie, w tym z pomocą Europejskiego Urzędu ds. Pracy.

Prezentowane wytyczne stanowią uzupełnienie Wytycznych dotyczących korzystania ze swobodnego przepływu pracowników podczas epidemii COVID-19 opublikowanych

30 marca 2020 r. Są też odpowiedzią na wezwanie Parlamentu Europejskiego w rezolucji z
19 czerwca 2020 r. w sprawie ochrony pracowników transgranicznych i sezonowych.

Dokument zawiera wskazówki dla organów krajowych, inspektoratów pracy i partnerów społecznych, aby mogli oni zagwarantować prawa, ochronę zdrowia oraz bezpieczeństwo pracownikom sezonowym. Pracownicy sezonowi powinni być świadomi swoich praw.

We wrześniu 2020 r. Komisja Europejska przygotowała zestawienie praktycznych przykładów i najlepszych praktyk z zakresu zatrudniania i praw pracowników sezonowych w UE.  W zestawieniu znajdują się informacje nt:

 • kim są pracownicy sezonowi
 • jakie są ich prawa
 • jakie są główne różnice w zakresie praw między pracownikami sezonowymi z państw członkowskich UE/UEFTA i z państw trzecich
 • praktyczne przykłady, dotyczące pracowników sezonowych będących obywatelami UE lub państw trzecich, którzy korzystają z takich samych praw jak obywatele UE na mocy rozporządzenia (UE) nr 1231/2010
 • praktyczne przykłady w przypadku pracowników sezonowych, będących obywatelami państw trzecich objętych Dyrektywą 2014/36/UE.

 

Szczegółowe informacje nt. pracowników sezonowych, znajdziesz w dokumentach KE:

Covid-19. Wytyczne KE nt. pracowników sezonowych w UE – zestawienie praktycznych przykładów i dobrych praktyk, informacja w języku angielskim

Koronawirus: Komisja Europejska apeluje o ochronę pracowników sezonowych, informacja w języku polskim

Wskazówki dotyczące pracowników sezonowych w UE w kontekście Covid-19, informacja w języku angielskim

Wytyczne dotyczące korzystania ze swobodnego przepływu pracowników podczas epidemii Covid-19, informacja w języku polskim

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Od połowy czerwca 2020 r. zgodnie z rekomendacjami Komisji Europejskiej państwa członkowskie UE/EFTA, w tym Polska - od 13 czerwca 2020 r. - otworzyły granice państwowe dla obywateli państw członkowskich UE/EFTA.

W związku z otwarciem granic a także rosnącym zainteresowaniem pracą za granicą ze strony obywateli Polski zgłaszanym do urzędów pracy, Departament Rynku Pracy w MRPiPS po konsultacji z wojewódzkimi urzędami pracy oraz Komendą Główną Ochotniczych Hufców Pracy zalecił - w dniu 29 czerwca 2020 r. - wojewódzkim i powiatowym urzędom pracy oraz Ochotniczym Hufcom Pracy ponowne uruchomienie unijnego pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES zarówno w odniesieniu do zagranicznych jak i krajowych ofert pracy.

Z uwagi na trwającą epidemię COVID-19  w ofertach pracy powinny pojawić się dodatkowe informacje dotyczące ewentualnych wymagań pracodawcy związanych z podjęciem pracy w warunkach epidemii oraz warunków wjazdu na terytorium państwa członkowskiego UE/EFTA, w którym nastąpić ma zatrudnienie.

Zalecamy ostrożność przy podejmowaniu decyzji o wyjeździe do pracy za granicą i zwracanie uwagi na dodatkowe informacje jakie pojawią się w ofertach pracy sieci EURES.

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Od 16 maja 2020 r. nie ma obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy Polski stanowiącej granicę wewnętrzną dla osób podróżujących w celach zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce lub państwie UE i EOG a także Szwajcarii oraz w celu pobierania nauki w Polsce lub państwie sąsiadującym, w tym także dla opiekunów uczniów i dzieci. Dotyczy to również osób pracujących w Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, na podstawie zawartych przez te kraje umów i porozumień z UE.

Kwarantanny, po przekroczeniu granicy w ramach wykonywania czynności zawodowych, nie muszą odbywać:

 • załogi statków powietrznych,
 • marynarze, rybacy oraz inni członkowie załóg statków morskich oraz statków żeglugi śródlądowej, a także serwisanci statków oraz inspektorzy uznanych organizacji,
  https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/nowe-zasady-kwarantanny-dla-czlonkow-zalog-rybakow-i-serwisantow
 • osoby wykonujące w Polsce lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu w rozumieniu ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w rozumieniu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych lub strategicznych inwestycji w sektorze naftowym w rozumieniu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym,
 • kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie drogowym,
  https://www.gov.pl/web/infrastruktura/zasady-zwolnienia-z-obowiazku-kwarantanny-kierowcow-zawodowych-w-transporcie-miedzynarodowym-osob-i-rzeczy
 • obsady pociągów oraz inni pracownicy niezbędni do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego, wykonujących czynności zawodowe w Polsce  lub państwie sąsiadującym, na podstawie listy stanowiącej wykaz tych osób przekazanej przez przewoźnika,
 • kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy,
 • kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób;
 • osoby przekraczające granicę RP stanowiącą granicę wewnętrzną w celu wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce lub w państwie UE lub EOG.

Ponadto z kwarantanny, po przekroczeniu granicy Polski, zwolnieni są:

 • uczniowie i studenci pobierający naukę w RP,
 • uczniowie i studenci przekraczający granicę RP stanowiącą granicę wewnętrzną w celu pobierania nauki w Polsce lub państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami  studentami w celu umożliwienia tej nauki,
 • dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Polsce lub państwie sąsiadujacym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z dziecmi w celu ich objęcia tym wychowaniem,
 • osoby przekraczające granicę w celu prac w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po obu stronach tej granicy,
 • żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub żołnierzy wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, wykonujących zadania służbowe,
 • członkowie  misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także przez inne osoby przekraczające granicę na podstawie paszportu dyplomatycznego,
 • obywatele UE, EOG lub Szwajcarii, oraz ich małżonkowie i dzieci w celu przejazdu przez terytorium Polski do miejsca zamieszkania lub pobytu.

 

Źródło: https://www.strazgraniczna.pl/

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Niderlandzka Inspekcja Pracy - Inspectie SZW - udostępnia elektroniczny formularz w Internecie, który dotyczy składania skargi w związku z epidemią koronawirusa.

Zbierane są informacje związane z:

 • naruszeniem bezpieczeństwa w miejscu pracy
 • okolicznościami wymuszania pracy pomimo zagrożenia
 • oszustwami, związanymi z dotacjami i wsparciem administracji państwowej.

Skargi można składać -  również anonimowo, w języku angielskim, niemieckim i niderlandzkim - na stronie internetowej: 

https://www.inspectorateszw.nl/contact/complaints-related-to-the-coronavirus-and-signals-in-the-workplace.

 

Źródło: Ambasada RP w Hadze

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

13 maja 2020 r. Komisja Europejska (KE) opublikowała komunikat, który zawiera wytyczne i zalecenia, dotyczące stopniowego znoszenia ograniczeń w podróżach. Umożliwi to ponowne otwarcie przedsiębiorstw turystycznych po miesiącach blokady, przy zachowaniu niezbędnych środków ostrożności w zakresie zdrowia.

Wytyczne mają zachęcić państwa członkowskie do zaangażowania się w proces ponownego otwarcia nieograniczonego ruchu transgranicznego w ramach Unii.

Zdaniem KE przywrócenie swobodnego przepływu osób i zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych powinno być procesem etapowym, przy czym najważniejszą kwestią jest życie i zdrowie obywateli.

Dlatego też podstawowym warunkiem przywrócenia podróży będzie sytuacja epidemiologiczna oraz wymogi bezpieczeństwa zdrowotnego w odniesieniu do różnych sposobów podróżowania i zakwaterowania, aby zmniejszyć zagrożenie dla zdrowia. Ponowne otwarcie ruchu transgranicznego jest jednym z warunków wstępnych przywrócenia turystyki i transportu.

KE przedstawia pakiet środków, które mają na celu przywrócenie funkcjonowania turystyki. Jest ona jedną z gospodarczych, społecznych i kulturowych sił napędowych Europy. W komunikacie przedstawiono sposób stopniowego znoszenia ograniczeń krajowych i transgranicznych zgodnie z zasadą niedyskryminacji. Powinno to  stopniowo przywracać swobodę przemieszczania się Europejczyków oraz znosić kontrole na granicach wewnętrznych.

W komunikacie, KE odnosi się do trzech kwestii, które należy wziąć pod uwagę przy ocenie, czy nadszedł czas na stopniowe zniesienie ograniczeń w podróżowaniu i kontroli na granicach wewnętrznych:

 • kryteria epidemiologiczne
 • możliwości systemu opieki zdrowotnej
 • możliwości monitorowania

Obecnie stosowane kontrole na granicach wewnętrznych i związane z nimi ograniczenia w podróżowaniu powinny zostać zniesione, gdy sytuacja epidemiologiczna ulegnie poprawie.

We wspólnym planie działania podkreśla się, że stopniowe znoszenie ograniczeń w zakresie swobodnego przepływu i ponowne otwieranie granic powinno w pierwszej kolejności dotyczyć pracowników transgranicznych i sezonowych oraz powinno unikać wszelkiej dyskryminacji mobilnych pracowników UE.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Komisji Europejskiej

Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące bezpiecznego powrotu do podróżowania i ożywienia turystyki w Europie w 2020 r. i kolejnych latach