Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

Sieć EURES jest jedną z form realizacji prawa swobodnego przepływu pracowników w UE/EFTA. Poniżej przedstawiamy akty prawne, związane z wdrażaniem prawa do swobodnego przepływu pracowników.

Rozporządzenie ustanawia ramy współpracy w celu ułatwienia korzystania ze swobody przepływu pracowników wewnątrz Unii poprzez ustanowienie między innymi zasad i przepisów dotyczących organizacji sieci EURES między Komisją Europejską a państwami członkowskimi, współpracy między Komisją Europejską, a państwami członkowskimi w zakresie wymiany danych dotyczących ofert zatrudnienia, wniosków o zatrudnienie oraz życiorysów.

Ustawa określa zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej z uwzględnieniem członkostwa Polski w strukturach Unii Europejskiej.

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki realizacji oraz tryb i sposoby prowadzenia przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy usług pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i organizacji szkoleń. Rozporządzanie określa także warunki realizacji oraz tryb i sposoby prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES przez Ochotnicze Hufce Pracy.

Rozporządzenie określa wzór wniosku o udzielenie akredytacji do prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES. Ubieganie się o akredytację jest dobrowolne. Podmiotami, które mogą ubiegać się o akredytację są:

  • podmioty prowadzące agencje zatrudnienia,
  • centra integracji społecznej oraz kluby integracji społecznej, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym,
  • wyspecjalizowane organy wojskowe, o których mowa w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, wykonujące usługi pośrednictwa pracy dla żołnierzy zawodowych zwalnianych i zwolnionych z zawodowej służby wojskowej,
  • organy określone w przepisach o systemie oświaty, kierujące nauczycieli do pracy za granicą w środowiskach polonijnych.