Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Europejski Korpus Solidarności to nowa inicjatywa Unii Europejskiej umożliwiająca młodym ludziom udział w projektach z zakresu wolontariatu lub rozwoju zawodowego, które przynoszą korzyści społecznościom w całej Europie.

Europejski Korpus Solidarności rozpoczął działania w grudniu 2016 r. Planuje się, że do 2020r. weźmie w nim udział pierwsze 100 tyś. młodych obywateli UE.

Celem Europejskiego Korpusu Solidarności jest zaoferowanie osobom od 17. do 30. roku życia w Europie możliwości wsparcia organizacji pozarządowych, samorządów lub przedsiębiorstw prywatnych, które realizują projekty solidarnościowe zgodne z misją Europejskiego Korpusu Solidarności i jego zasadami. Projekty te są realizowane przez organizacje, które zostały zweryfikowane i upoważnione do prowadzenia działań w ramach Korpusu.

Przykłady zadań możliwych do realizacji w ramach inicjatywy:

  • pomoc przy odbudowie szkoły albo ośrodka gminnego zniszczonych wskutek trzęsienia ziemi
  • wsparcie na rzecz nowo przybyłych azylantów
  • czyszczenie lasów, w celu zmniejszenia zagrożenia pożarowego
  • praca z osobami niepełnosprawnymi w ośrodku gminnym.

W ramach działań Korpusu przewiduje się realizację wzajemnie uzupełniających się projektów z zakresu wolontariatu i rozwoju zawodowego.

Projekty wolontariackie oferują młodym ludziom możliwość udziału w wolontariacie w innym kraju, prowadzonym w pełnym wymiarze czasu i przez okres od dwóch do dwunastu miesięcy. Stanowią one uzupełnienie wolontariatu europejskiego (część programu Erasmus+), jak również innych programów unijnych.

W ramach projektów z zakresu rozwoju zawodowego młodzi ludzie otrzymują oferty pracy, praktyki lub przyuczenia do zawodu w wielu różnych sektorach, w których prowadzone są działania oparte na zasadzie solidarności, w których poszukiwani są bardzo zmotywowani i aktywni społecznie młodzi ludzie. Ta część Europejskiego Korpusu Solidarności będzie rozwijana stopniowo poprzez partnerstwa z organami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i organizacjami handlowymi działającymi w tych obszarach.

W zależności od wymagań projektów oraz poszukiwanych umiejętności i doświadczenia członkowie Europejskiego Korpusu Solidarności zatrudniani będą w charakterze wolontariuszy, pracowników, uczniów przyuczających się do zawodu albo stażystów.

Wolontariusze nie otrzymują zapłaty za swoją pracę, lecz innego rodzaju wsparcie w zależności od programu, z którego finansowany jest wyjazd, na przykład w postaci pokrycia kosztów podróży do miejsca realizacji projektu i z powrotem, kosztów zakwaterowania, posiłków i ubezpieczenia zdrowotnego, a także kieszonkowego na pokrycie kosztów utrzymania.

Osoby biorące udział w projektach z zakresu rozwoju zawodowego zawierają umowę o pracę i otrzymują wynagrodzenie zgodnie z odpowiednimi krajowymi przepisami ustawowymi dotyczącymi płac oraz obowiązującymi układami zbiorowymi. Z otrzymanego wynagrodzenia zasadniczo powinni oni być w stanie pokryć swoje koszty utrzymania. Będą oni podlegać przepisom prawa pracy kraju, w którym pracują.

Aby zostać członkiem Korpusu należy zarejestrować się poprzez platformę online, która znajduje się na Europejskim Portalu Młodzieżowym. Uczestnicy tworzą profil udostępniany organizacjom realizującym projekty w ramach Korpusu. Kandydat nie ma obowiązku przyjęcia oferty i nie wiąże się to z żadnymi konsekwencjami. Narzędzie rejestracji jest dostępne w 24 językach urzędowych UE.

Budżet Europejskiego Korpusu Solidarności

Europejski Korpus Solidarności

Polecamy uwadze