Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

Praktyki w zakresie rekrutacji różnią się w zależności od państwa. Różnią się takżeformalności między pracodawcami a osobami ubiegającymi się o pracę. Mogą występować różnice kulturowe dlatego rekrutując pracowników należy koncentrować się na ich umiejętnościach i doświadczeniu.

W ramach sieci EURES na wniosek pracodawcy dostarczają ogólne informacje na temat pomocy po rekrutacji, na przykład: szkolenia dotyczące komunikacji międzykulturowej, kursy językowe, wsparcie w zakresie integracji społecznej, możliwości zatrudnienia dla członków rodziny pracownika.

Pomoc w krajach UE/EFTA mogą świadczyć organizacje, oferujące pomoc po rekrutacji pracowników odpłatnie. Informacje na temat tych organizacji przekazują doradcy EURES w danym kraju UE/EFTA.

Pomoc dla pracodawców przy rekrutacji wybranych grup bezrobotnych lub poszukujących pracy może być dostępna w ramach projektów ukierunkowanych na wspieranie mobilności w zatrudnieniu, realizowanych w ramach sieci EURES. Projekty te mogą być współfinansowane ze środków europejskich na poziomie europejskim, krajowych lub regionalnym. Projekty te mogą zawierać pomoc dla pracodawców w zależności od sytuacji na rynku pracy na poziomie europejskim, krajowym lub regionalnym. Rodzaj i poziom wsparcia zależy również od celów zdefiniowanych w ramach projektów.

Jednym z przykładów takich projektów jest projekt Twoja pierwsza praca z EURES w ramach którego oferowane jestwsparcie dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw (maks. do 250 pracowników) - udzielane w przypadku zatrudnienia osób w wieku 18-35 lat z innego kraju UE/EFTA, na okres co najmniej 6 miesięcy i co najmniej 1 etatu, na następujące działania:

  • pokrycie kosztów szkolenia językowego, związanego z wdrożeniem nowego pracownika w jego obowiązki zawodowe oraz jego integracją w miejscu pracy do wysokości wskazanej w Podręczniku programu
  • pokrycie kosztów szkolenia, związanego z wdrożeniem nowego pracownika w jego obowiązki zawodowe w miejscu pracy do wysokości wskazanej w Podręczniku programu
  • wsparcie doradcze przy poszukiwaniu kandydata do pracy z wybranego kraju UE/EFTA za pośrednictwem portalu:
Europejski Portal Mobilności Zawodowej EURES

wsparcie udzielane jest wszystkim pracodawcom z UE/EFTA, niezależnie od wielkości firmy

  • wsparcie administracyjne, związane z integracją nowego pracownika w miejscu pracy np. rejestracja zameldowania, pomoc w poszukiwaniu zakwaterowania oraz szkoły dla dzieci, ubieganie się o uznanie kwalifikacji zawodowych, uzyskanych przez pracownika w kraju pochodzenia