Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

W krajach UE/EFTA występują różnice w systemach kształcenia zawodowego ponieważ kształcenie i szkolenie zawodowe należy do kompetencji poszczególnych państw członkowskich. Niemniej jednak, na jednolitym rynku pracy UE/EFTA są one również przedmiotem współpracy europejskiej.

W wielu krajach rozwija się kształcenie zawodowe w oparciu o kształcenie w przedsiębiorstwie. Czas nauki podzielony jest na zajęcia w szkole zawodowej oraz na zajęcia w przedsiębiorstwie.

Politykę europejską w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego wspiera wyspecjalizowana agencja europejska – Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego – CEDEFOP. Działania CEDEFOP wspierają program europejskiej polityki kształcenia i szkolenia zawodowego między innymi poprzez wspieranie unowocześniania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego, analizowanie potrzeb w zakresie umiejętności i kompetencji zawodowych.

Na poziomie europejskim podejmowane są inicjatywy, które mają na celu rozwój edukacji zawodowej w krajach UE/EFTA. Do takich inicjatyw należy Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia / Agenda for New Skills and Jobs.

Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia – jest to projekt na rzecz modernizacji rynków pracy i wzmocnienia pozycji obywateli poprzez rozwój kwalifikacji przez całe życie w celu zwiększenia współczynnika aktywności zawodowej i lepszego dopasowania popytu do podaży na rynku pracy. Program ten ma za zadanie pomóc krajom UE/EFTA w osiągnięciu do roku 2020 celu, jakim jest podniesienie do 75 proc. odsetka zatrudnionych osób w wieku produkcyjnym (20–64 lata).