Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

Komisja Europejska regularnie dokonuje ocen dokonujących się zmian na europejskim rynku pracy. Analizy te dostarczają rządom państw członkowskich cennych informacji dla kształtowania polityki zatrudnienia oraz stanowi pomoc w dokonywaniu wieloprzekrojowych analiz europejskiego rynku pracy.

Systematyczne analizy stanowią również wartościowy i kluczowy instrument oceny realizacji celów przyjętych w ramach dokumentu o nazwie Strategia Europa 2020. W obszarze zatrudnienia określono cel: 75% osób w wieku 20-64 lat powinno mieć pracę.

Zamierzenia przyjęte w dokumencie Europa 2020 wpisują się w realizację 3 ogólnych priorytetów – rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjający integracji społecznej Aby urzeczywistnić, przyjęte cele potrzebne są liczne działania prowadzone na poziomie krajowym, unijnym i międzynarodowym.

Komisja Europejska opublikowała dokument przeglądowy: Zatrudnienie i zmiany społeczne w Europie. Kwartalny przegląd, jesień 2016 / Employment and Social Developments in Europe. Quarterly Review Autumn 2016. Publikacja dostępna jest w języku angielskim.

Gospodarka Unii Europejskiej powoli się rozwija. Poziom tego rozwoju w 2016 jest nieco większy niż przez ostatnie 3 lata. Rozwój gospodarczy obserwowany jest w większej liczbie państwa Unii Europejskiej, jednak rozwój gospodarczy pozostaje niejednolity.

Realny PKB wzrósł o 0,4% w Unii Europejskiej i 0,3% w strefie euro w drugim kwartale 2016 r. Jednak w tym samym kwartale we Francji realny PKB zmniejszył się, pozostał niezmienny we Włoszech i Finlandii. Natomiast w kilku krajach – Polska, Hiszpania – wzrósł o 0,8 % i więcej, w Rumunii – 1,5%.