Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Chorwacja – to kraj o zróżnicowanej powierzchni leżący w Europie Południowo-Wschodniej i nad Morzem Adriatyckim. Graniczy od południa z Bośnią i Hercegowiną i Czarnogórą, od wschodu z Serbią oraz od północy z Węgrami i Słowenią. Od południowego zachodu posiada dostęp do Morza Adriatyckiego. Powierzchnia - 56 610 km², liczba ludności ok 4,4 mln. Stolicą Chorwacji jest Zagrzeb.

Podejmowanie pracy

Polscy obywatele, którzy zamierzają przebywać i pracować w Chorwacji dłużej niż 3 miesiące zobowiązani są w ciągu 8 dni po upływie 3-miesięcznego okresu pobytu zgłosić tymczasowy pobyt (Privremeni boravak) w Chorwacji, na właściwym dla miejsca pobytu posterunku policji, określając cel pobytu ( art.157 Ustawy o Cudzoziemcach ):

 • zatrudnienie lub samo zatrudnienie
 • pracy pracownika delegowanego
 • studia
 • kształcenie na poziomie szkoły średniej
 • badania naukowe
 • działalność humanitarna

Na podstawie zgłoszenia i okazania ważnego dokumentu tożsamości oraz potwierdzenia o zatrudnieniu (pozostawaniu w stosunku pracy) lub o samozatrudnieniu, studiowaniu, odbywaniu szkolenia zawodowego (w zależności od sytuacji) - komenda lub posterunek policji wydaje zaświadczenie o zgłoszeniu pobytu tymczasowego ( Potvrda o prijavi privremong boravka)

Potwierdzenie o zgłoszeniu tymczasowego pobytu zostanie wydane, jeśli aplikująca osoba posiada: ważny dowód osobisty lub paszport, potwierdzenie o nawiązanym stosunku pracy lub
o samozatrudnieniu (lub dowód o innym celu pobytu), posiada środki utrzymania (minimalnie 2000 kun miesięcznie) oraz ważne ubezpieczenie zdrowotne.

Poszukiwanie pracy

Pracodawcy publikują swoje oferty pracy na stronie internetowej Chorwackich Służby Zatrudnienia, na prywatnych portalach a także na własnych stronach internetowych. Ogłoszenia o pracę można znaleźć również w prasie codziennej i wydawnictwach reklamowych, a także na stronach internetowych organizacji zawodowych.

Wielu dużych pracodawców szuka kandydatów poprzez użycie formularzy online aplikacji na swoich stronach internetowych - robią to, aby utworzyć własną bazę danych potencjalnych kandydatów na przyszłe wolne miejsca pracy.

Portal chorwackiego urzędu pracy: http://burzarada.hzz.hr

Warunki pracy

Rodzaje umów o pracę

Umowa o zatrudnienie jest zwykle zawierana w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas nieokreślony. Umowy na czas określony mogą być zawierane w związku z  tymczasowym zwiększeniem zakresu prac, w celu zastąpienia nieobecnych pracowników. W wyjątkowych przypadkach dozwolone jest zawieranie kilku umów na czas określony podrząd – nie dłużej jednak niż w okresie trzech lat. Długość okresu próbnego określa  się w umowie o pracę, ale nie może on jednak trwać dłużej niż sześć miesięcy. Pracownik, który zawarł umowy w niepełnym wymiarze czasu pracy u jednego pracodawcy może zawierać dwie lub więcej umów z kilkoma pracodawcami do pełnego wymiaru czasu pracy.

Sezonowe zatrudnienie ma miejsce przeważnie w hotelarstwie i turystyce (głównie w rejonie Adriatyku), rolnictwie, handlu i przemyśle spożywczym. Jeśli pracodawca działa głównie sezonowo może z pracownikami zawrzeć tak zwane umowy o stałej pracy sezonowej. W takim przypadku pracodawca jest zobowiązany do opłacania składek emerytalnych pracowników
w okresie bezczynności.

Umowa o pracę powinna zawierać:

 • strony i ich miejsca zamieszkania lub siedziby,
 • miejsce pracy,
 • stanowisko lub krótki opis obowiązków pracownika,
 • termin rozpoczęcia pracy,
 • przewidywany czas trwania umowy, w przypadku zatrudnienia na czas określony,
 • czas trwania urlopu lub sposób określania czasu trwania urlopu,
 • okresy wypowiedzenia lub sposób ustalania okresów wypowiedzenia,
 • wynagrodzenie podstawowe, dodatki płacowe i okresy wypłaty wynagrodzenia,
 • system pracy (tygodniowy, dniówka).

Czas pracy

Za pracę na pełen etat uważana jest praca przez osiem godzin dziennie i 40 godzin w tygodniowo. Pracownik, który pracuje, co najmniej sześć godzin dziennie, ma prawo do codziennej przerwy trzydziestominutowej, która jest płatna i wliczona do czasu pracy.

W przypadku, gdy istnieją uzasadnione powody, pracownik może pracować w godzinach nadliczbowych na wniosek pracodawcy, ale nie więcej niż osiem godzin tygodniowo, 32 godziny miesięcznie lub 180 godzin rocznie.

Urlop wypoczynkowy

Pracownik ma w każdym roku kalendarzowym, prawo do corocznego płatnego urlopu w wymiarze, co najmniej czterech tygodni (dla osób małoletnich i osób, które pracują w niebezpiecznych warunkach, okres ten wynosi co najmniej pięć tygodni), a prawo to może być wykorzystane po upływie sześciu miesięcy od rozpoczęcia pracy. Święta i dni wolne od pracy określone przez prawo nie są wliczone w czas trwania urlopu. Okres czasowej niezdolności do pracy potwierdzony przez uprawnionego lekarza, nie jest wliczony w czas trwania urlopu. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu, ani wymieniać niewykorzystanego urlopu na pieniądze.

Wynagrodzenie za pracę

Minimalne wynagrodzenie jest to najniższe miesięczne wynagrodzenie brutto, do którego pracownik ma prawo, pracując w pełnym wymiarze godzin i jest to prawo przynależne wszystkim pracownikom zatrudnionym w Republice Chorwacji.

Poziom minimalnego wynagrodzenia jest ustalany corocznie przez Chorwacki Urząd Statystyczny i publikowany jest w Dzienniku Ustaw. W czerwcu 2018 r.  średnie wynagrodzenie netto stanowiło 6 276 HRK (ok 842,09 euro).  W sierpniu 2018 r. inflacja wynosiła 2,1%.W lipcu 2018 r. bezrobocie osiągnęło 8,6% (136.204 osób zarejestrowanych jako bezrobotni- stan na lipiec 2018).

Wynagrodzenie jest wypłacane, co miesiąc po zakończeniu pracy, i nie później niż piętnastego dnia następnego miesiąca, pieniądze zazwyczaj wpłacane są na rachunek bankowy pracownika.

Składka emerytalna pobierana jest w wysokości 20%, ubezpieczenia zdrowotnego 13%, podatek na rzecz zatrudnienia 1,7%, podatek od wypadków przy pracy 0,5%, a podatek lokalny od 0 do 18%
(w zależności od miejsca zamieszkania).