Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

Ocena użytkowników: 2 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Królestwo Danii – państwo położone w północnej części kontynentu europejskiego zajmujące powierzchnię 43.100 km², pomiędzy Morzem Północnym, a Morzem Bałtyckim. Dania jest częścią Półwyspu Jutlandzkiego. Stolicą Danii jest Kopenhaga.

Podejmowanie pracy

Każda osoba podejmująca pracę w Danii, ma prawo legalnie pracować i mieszkać na terenie Danii bez konieczności ubiegania się o pozwolenie na pracę i pobyt, wymagane jest jedynie uzyskanie od regionalnej administracji rządowej potwierdzenia zameldowania. Lista wymaganych dokumentów, niezbędnych do uzyskania zameldowania oraz informacja o czasie postępowania meldunkowego wydawana jest na życzenie przez regionalną administrację rządową.

Członkowie rodzin osób poszukujących pracy w Danii mogą im towarzyszyć pod warunkiem, że przedstawiony zostanie akt ślubu lub inny dokument potwierdzający pokrewieństwo np. akt urodzenia, a także posiadać wizę, w przypadku gdy pochodzą z kraju, którego obywatele muszą posiadać wizę wjazdową do Danii. Obywatele UE/EOG mogą przebywać w Danii maksymalnie przez 3 miesiące, natomiast osoby poszukujące pracy maksymalnie do 6 miesięcy, pod warunkiem, że będą w stanie samodzielnie się utrzymać.

Reguły podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Danii określone zostały w kilku aktach prawnych - ustawie o przedsiębiorstwach, ustawie o przedsiębiorstwach prywatnych, ustawie o rachunkowości przedsiębiorstw, ustawie o podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej w celach zarobkowych. W Danii główną zasadą funkcjonowania gospodarki jest wolny rynek, swobodna konkurencja oraz brak ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej. Każdy może założyć firmę i prowadzić działalność gospodarczą, z wyłączeniem zawodów wymagających szczególnych kwalifikacji.

Poszukiwanie pracy

Publiczne Służby Zatrudnienia w Danii oferują łatwy dostęp do rynku pracy na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim wszystkim osobom szukającym pracy, pracodawcom i firmom specjalizującym się w rekrutacji personelu.
Udzielają one wyczerpujących i szczegółowych informacji na temat ofert pracy. Oferują również szeroki zakres usług w zakresie wspomagania w poszukiwaniu pracy i rekrutacji personelu.
Oferty pracy PSZ są publikowane na stronach internetowych: www.jobnet.dk oraz www.workindenmark.dk. Wyszukiwanie ofert jest możliwe dla całego kraju, wybranego regionu lub zawodu. Możliwe jest zamieszczenie swojego CV w bazie danych.
Można również zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy w lokalnym biurze pracy. Pracownicy PSZ udzielają informacji na temat poszukiwania pracy oraz dostępnych kursów zawodowych.

Warunki pracy

W Danii nie ma jednolitego aktu prawnego - kodeksu pracy, który regulowałby relacje między pracodawcami i pracownikami wszystkich grup zawodowych. Większość zagadnień w stosunkach pracodawca-pracownik w sektorze prywatnym takich jak: wymiar czasu pracy, minimalny czas urlopu, maksymalny wiek emerytalny, okres wypowiedzenia czy prawa do urlopów macierzyńskich, przyjętych zostało w umowie głównej miedzy Duńską Federacją Związków Zawodowych a Duńską Konfederacją Pracodawców. Umowa ta podlega negocjacjom raz na cztery lata, natomiast w odniesieniu do warunków płacowych, tj. poziomu wzrostu wynagrodzeń co dwa lata. Należy przy tym podkreślić, iż pozycja związków zawodowych w Danii jest bardzo mocna, należy do nich ponad 85% zawodowo czynnych osób.

Rodzaje umów o pracę
Umowy o pracę czasową muszą być zawierane na piśmie pomiędzy pracownikiem a agencją pracy czasowej. Nie ma obowiązującego prawa regulującego czas trwania i sposoby odnawiania takiego rodzaju umów. W przypadku każdego stosunku pracy trwającego dłużej niż miesiąc oraz średnio dłużej niż 8 godzin w tygodniu, istnieje kilka regulacji, których należy przestrzegać.

Czas pracy
Zarówno dla pracowników sektora państwowego, jak i prywatnego obowiązuje 37-godzinny tydzień pracy. W zależności od danych umów zbiorowych pracownikom pracującym na drugą i trzecią zmianę mogą przysługiwać dodatkowe 2 godziny urlopu za każde 37 godzin pracy. Godziny nadliczbowe płatne są na ogół według stawki 50% więcej za pierwsze 3 godziny oraz 100% więcej za godziny następne i pracę w niedziele i święta państwowe.

Urlop wypoczynkowy
Wszystkim pracownikom przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze pięciu tygodni rocznie. Wynagrodzenie za okres urlopu pracownik pobiera z kasy urlopowej. Płatny urlop zaczyna przysługiwać w kolejnym roku urlopowym podczas bieżącego roku kalendarzowego. Rok urlopowy rozpoczyna się 2 maja danego roku i trwa do 30 kwietnia roku następnego.
Na podstawie umowy generalnej przysługuje 30 dni roboczych urlopu (licząc z sobotami),z których 18 dni nieprzerwanego urlopu musi przypadać na okres od 1 maja do 30 września danego roku urlopowego. Odstępstwa od tej reguły mogą występować lokalnie.
Prawo do urlopu i wynagrodzenia w czasie urlopu jest zagwarantowane ustawowo. Wszelkie odstępstwa od tych reguł zawierane w umowach są bezprawne.
Jeżeli nie przepracowało się całego poprzedniego roku kalendarzowego nabywa się prawo do części urlopu (około 2,08 dnia urlopu za każdy przepracowany miesiąc).

Wynagrodzenie za pracę
W Danii prawo nie określa wysokości minimalnej płacy. Warunki pracy i płacy regulowane są w układach zbiorowych. Nie ma gwarancji minimalnego wynagrodzenia, która obejmuje rynek pracy jako całości, nawet jeśli poszczególne układy zbiorowe określają minimalne wynagrodzenia w danej branży. Wynagrodzenie ustalane jest przeważnie jako stawka za miesiąc, dzień lub godzinę (wypłacane raz lub dwa razy w miesiącu). Pracodawca wypłaca pensje po odliczeniu podatku.