Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Słowacja leży w Europie Środkowej, zajmuje obszar 49.035 km². Graniczy z Węgrami, Polską, Czechami, Austrią i Ukrainą. Północna oraz środkowa część kraju to tereny górzyste. Najdłuższym łańcuchem górskim są ciągnące się łukiem Karpaty Zachodnie. Stolicą Słowacji jest Bratysława.

Podejmowanie pracy

Obywatele UE i EFTA uzyskali całkowity dostęp do słowackiego rynku pracy. Zatrudnianie obywateli UE/EOG realizowane jest wg takich samych zasad jak obywateli Republiki Słowackiej, za wyjątkiem obowiązku monitorowania napływu i odpływu pracowników zagranicznych oraz członków ich rodzin, wynikającego z Rozporządzenia Rady UE nr 1612/68. Takie same przepisy dotyczą zarówno pracowników stałych i sezonowych, jak też zatrudnionych na obszarach przygranicznych czy w usługach. Monitoring pracowników zagranicznych realizowany jest za pośrednictwem kart informacyjnych, które wypełnia pracodawca i przekazuje do miejscowego urzędu pracy, spraw socjalnych i rodziny (Úrad prace sociálnych veci a rodiny).
Wypełnioną kartę informacyjną należy złożyć (osobiście lub przesłać pocztą) w dwóch Obywatele EOG zatrudnieni na terytorium Słowacji oraz członkowie ich rodzin (podobnie zresztą jak obywatele słowaccy przy zmianie miejsca pobytu) są zobowiązani do zgłoszenia w ciągu 10 dni od daty przybycia w miejscowym urzędzie policji. Obywatele EOG zamierzający pozostać na terytorium Słowacji na stałe lub przynajmniej dłużej niż 3 miesiące zobowiązani są do zgłoszenia w lokalnym urzędzie policji pobytu stałego.

Ogólne warunki prowadzenia działalności gospodarczej to: ukończenie co najmniej 18 roku życia, zdolność do podejmowania czynności prawnych oraz niekaralność za czyny umyślne. Rozróżnia się 3 rodzaje działalności: - rzemieślnicza (do jej prowadzenia konieczne jest posiadanie praktyki zawodowej w danym zawodzie), - wiązana (do jej prowadzenia konieczne jest posiadanie kwalifikacji uzyskanych w inny sposób), - wolna (do jej prowadzenia wystarcza spełnienie warunków ogólnych).

Poszukiwanie pracy

Na Słowacji osoby poszukujące pracy mogą skorzystać z usług urzędu pracy, spraw socjalnych i rodziny (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny).
Urząd pracy, spraw socjalnych i rodziny to jednostka publicznych służb zatrudnienia, która świadczy usługi na rzecz osób bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców. Urząd pracy świadczy swoje usługi bezpłatnie, zapewniając pełną dyskrecję. Oferty pracy będące w dyspozycji urzędu pracy są co tydzień uaktualniane.
Usługi pośrednictwa pracy na Słowacji może świadczyć osoba fizyczna lub prawna, która posiada zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie, wydane przez urząd ds. działalności gospodarczej - dotyczy agencji pośrednictwa pracy (Agentúry sprostredkovania zamestnania za úhradu).

Warunki pracy

Pracodawca może zawrzeć z osobą fizyczną umowę-zlecenie, jeśli wykonanie tej pracy (zlecenia) nie przekroczy 350 godzin w ciągu roku (należy tu uwzględnić także pracę, która wykonywana jest przez pracobiorcę na rzecz pracodawcy na podstawie innych umów o wykonanie zlecenia). Umowa-zlecenie musi zostać zawarta na piśmie.
Pracodawca może zawrzeć umowę o pracę tymczasową z osobą fizyczną posiadającą status studenta. Praca wykonywana w ramach takiej umowy nie może przekraczać połowy tygodniowego czasu pracy. Umowa o pracę tymczasową z osobą fizyczną posiadającą status studenta musi być sporządzona na piśmie.
Umowa o pracę na czas określony może być zawarta na okres nie dłuższy niż 3 lata. Umowa taka może być przedłużona lub ponowiona nie więcej niż 3 razy w okresie trzech lat.
W przypadku pracy sezonowej pracownik zawiera umowę o pracę na czas określony. Jeśli wykonywana pracy jest związana z cyklem pór roku, powtarza się co roku i nie przekracza ośmiu miesięcy w każdym roku kalendarzowym (praca sezonowa) możliwe jest przedłużenie umowy o pracę na czas określony lub jej ponowienie więcej niż 3 razy w okresie trzech lat.

Czas pracy
Maksymalny czas pracy pracowników w Republice Słowackiej wynosi 40 godzin tygodniowo. Jeżeli pracownik pracuje na dwie zmiany, tygodniowy czas pracy wynosi 38 godzin i 45 min. Przy 3-zmianowym systemie pracy maksymalny czas pracy określony jest na 37,5 godz. tygodniowo. Czas pracy osób mających kontakt z substancjami chemicznymi uznanymi jako rakotwórcze wynosi 33,5 godz. tygodniowo. Młodociani w wieku poniżej 16 lat mogą pracować tylko 30 godz. w tygodniu, powyżej 16 lat - 37,5 godz.

Urlop wypoczynkowy
Prawo do urlopu wypoczynkowego ma pracownik zatrudniony u danego pracodawcy przez min. 60 dni w danym roku kalendarzowym. Urlop płatny udzielany jest minimalnie na 4 tygodnie (20 dni) w ciągu roku. Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę dłużej niż 15 lat korzysta z 5 tygodni (25 dni) urlopu. Nauczyciele i dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, średnich i uniwersytetów, a także wychowawcy szkół specjalistycznych korzystają z 8 tygodni urlopu w ciągu roku. Przedłużenie okresu urlopowego możliwe jest w wyniku układu zbiorowego. Obowiązkiem pracodawcy jest czuwanie by każdy pracownik skorzystał z co najmniej 4 tygodni urlopu w ciągu roku kalendarzowego. Pracownikowi, który nie wykorzystał swojego urlopu, przysługuje prawo do ekwiwalentu pieniężnego tylko w wypadku rozwiązania umowy o pracę.

Wynagrodzenie za pracę
Minimalne wynagrodzenie ustanowione jest przez ustawę i określane przez rozporządzenie rządowe. Jego wysokość określana jest na podstawie średniej płacy w poprzednim roku za pomocą wskaźnika, wyznaczonego wspólnie przez przedstawicieli związków zawodowych, pracodawców i rządu. Podniesienie płacy minimalnej możliwe jest na drodze sektorowych układów zbiorowych a także na podstawie układu zawartego między przedstawicielami pracodawców i pracowników.
Od 1 stycznia 2017 r. minimalne wynagrodzenie brutto wyniesie 435,00 euro miesięcznie (2,50 euro/godz). W III kwartale 2016 roku średnie miesięczne wynagrodzenie nominalne brutto wynosiło 886 euro. Najwięcej zarabia się w regionie bratysławskim – przeciętnie ok. 1 322 euro brutto, najmniej - w regionie presovskim – ok. 860 euro brutto.