Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Węgry są państwem śródlądowym położonym w środkowo-wschodniej Europie wewnątrz łuku karpackiego, w obrzeżu Dunaju. Graniczą na północy ze Słowacją, z Ukrainą na północnym-wschodzie, z Rumunią na wschodzie, Serbią i Chorwacją na południu, ze Słowenią i Austrią na zachodzie. Powierzchnia to 93,036 km2. Stolicą kraju Budapeszt.

Podejmowanie pracy

Do podjęcia zatrudnienia przez obywatela Polski na terenie Węgier nie są wymagane żadne zezwolenia. Pracodawca musi jednie zgłosić zatrudnienie obcokrajowca i podać informacje o najbliższych krewnych najpóźniej pierwszego dnia pracy. Należy wypełnić odpowiedni formularz rejestracyjny we właściwym dla miejsca zatrudnienia urzędzie pracy. Pracodawca musi zgłosić ustanie stosunku pracy najpóźniej następnego dnia po tym fakcie. Obywatel Polski poszukujący pracy na Węgrzech musi posiadać numer ubezpieczeniowy "TAJ" Jest on wyrabiany przez pracodawcę w momencie zatrudniania pracownika.
Warunkiem rozpoczęcia indywidualnej działalności gospodarczej na Węgrzech jest zgłoszenie tego drogą elektroniczną, rejestracja firmy odbywa się na specjalnie przeznaczonej do tego stronie internetowej: www.nyilvantarto.hu/hu/

Poszukiwanie pracy

Zadania publicznych służb zatrudnienia realizowane są na Węgrzech przez urzędy pracy i zarejestrowane prywatne agencje pośrednictwa pracy. Najważniejszym działaniem realizowanym przez służby zatrudnienia jest pośrednictwo pracy. Ma ono na celu niesienie pomocy zarówno osobom poszukującym pracy, jak i pracodawcom, z uwzględnieniem faktu, iż osoby poszukujące pracy powinny znaleźć takie zatrudnienie, które najbardziej odpowiada ich kwalifikacjom zawodowym, przebytym szkoleniom i warunkom psychofizycznym.
Informacje związane z pośrednictwem pracy - przede wszystkim aktualne oferty pracy - są dostępne na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia (Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat - NFSZ). Usługi Publicznych Służb Zatrudnienia są bezpłatne zarówno dla bezrobotnych, jak i pracodawców.
Działalność związana z wyszukiwaniem zatrudnienia na Węgrzech prowadzona jest również przez prywatne agencje zatrudnienia, działające na podstawie uregulowań Publicznych Służb Zatrudniania oraz innych aktów prawnych.

Warunki pracy

Pracownik może być zatrudniony w oparciu o trzy standardowe rodzaje umowy o pracę: na okres próbny - 30 dni, umowa na czas określony - nie może przekraczać 5 lat; przekształca się automatycznie w umowę na czas nieokreślony, jeśli pracownik przepracuje przynajmniej jeden dzień więcej niż to określono w umowie u tego samego pracodawcy, umowa na czas nieokreślony. Istnieje również uproszczony sposób zatrudnienia obejmujący prace sezonowe w rolnictwie i turystyce. Uproszczenie takie oznacza w tym przypadku, że tylko najważniejsze zasady prawa pracy (np. minimalne wynagrodzenie) mają zastosowanie.
Umowa o prace zawsze powinna być sporządzona w formie pisemnej.

Czas pracy
Według kodeksu pracy, zatrudnienie na pełny etat oznacza ośmiogodzinny dzień pracy - 40 godz. tygodniowo. Przepisy dotyczące zatrudnienia i umów pomiędzy zainteresowanymi stronami pozwalają na krótszy lub na dłuższy dzień pracy. Czas pracy może zostać skrócony w przypadku szkodliwych lub niebezpiecznych warunków pracy. Przepisy nie regulują limitu czasu pracy w wyżej wymienionych warunkach.
Pracownicy mają prawo do przerwy co trzy kolejne godziny pracy. Pracodawca ma obowiązek zapewnić przerwy podczas pracy, nawet gdy pracownicy nie zgłaszają takiej potrzeby.

Urlop wypoczynkowy
W każdym roku kalendarzowym pracownik uprawniony jest do płatnej przerwy urlopowej. Przerwa urlopowa składa się z urlopu w wymiarze podstawowym i dodatkowych dni wolnych. Podstawowy wymiar urlopu uzależniony jest od wieku pracownika: do 25 roku życia - 20 dni roboczych, powyżej 25 lat - 21 dni roboczych, do 31 roku życia - dodatkowy dzień wolny co 3 lata, do 45 roku życia - dodatkowy dzień wolny co 2 lata, powyżej 45 lat - 30 dni roboczych.
Kodeks pracy nie wyklucza możliwości wydłużenia podstawowego wymiaru urlopu - bądź na podstawie układu zbiorowego, bądź w umowie o pracę.

Wynagrodzenie za pracę
Minimalna płaca określana jest przez rząd. Zwykle zmienia się ona raz w roku. Od stycznia 2016 r. minimalne wynagrodzenie miesięczne wynosi 111 000 forintów.
Minimalne wynagrodzenie dla pracowników z przynajmniej średnim wykształceniem jest wyższe i wynosi 129 000 forintów. Od 2017 r. miesięczna płaca minimalna zostanie zwiększona do 127 650 forintów, a płaca minimalna dla wykwalifikowanej siły roboczej wzrośnie do 161 250 forintów.