Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

Ocena użytkowników: 2 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Włochy Republika Włoska to kraj położony na Półwyspie Apenińskim. Na północy naturalna granica, jaką są Alpy, oddziela Włochy od Francji, Szwajcarii, Austrii i Słowenii. Do Włoch należą też dwie duże wyspy śródziemnomorskie – Sycylia i Sardynia, a także wyspy Liparyjskie, Poncjańskie, Toksańskie i Pelagijskie. Wewnątrz terytorium Włoch znajdują się 2 enklawy: San Marino i Watykan. Powierzchnia całkowita Włoch wynosi 301 230 km². Stolicą Włoch jest Rzym.

Podejmowanie pracy

Obywatele państw członkowskich UE i EFTA (również Polacy) mogą zamieszkiwać i pracować na terenie Włoch przez okres trzech miesięcy bez dokonywania jakichkolwiek formalności. Jedynym wymogiem prawnym jest posiadanie ważnego dokumentu tożsamości (paszport/dowód osobisty).

Obywatele państw członkowskich UE i EFTA, legitymujący się ważnym dokumentem tożsamości mogą przebywać we Włoszech dłużej niż trzy miesiące pod warunkiem, iż prowadzą działalność gospodarczą na zasadzie samozatrudnienia, są pracownikami najemnymi, studentami lub posiadają zabezpieczenie majątkowe oraz posiadają ubezpieczenie zdrowotne. Obywatele państw UE i EFTA nie muszą już ubiegać się o dokumenty pobytowe we Włoszech (zezwolenia na pobyt), wystarczy zwykła rejestracja we włoskim odpowiedniku polskiego USC w miejscu zamieszkania - znajdującym się w gminie albo dzielnicy (Ufficio Anagrafe del Comune lub Municipio).

Poszukiwanie pracy

Rolę urzędów pracy we Włoszech pełnią Centri per l`Impiego. Adresy poszczególnych urzędów pracy można znaleźć na stronie internetowej Związku Włoskich Prowincji - UPITEL (Unione delle Province d`Itali) www.upinet.it. Legalność agencji na terenie Włoch możemy sprawdzić na stronie włoskiego ministerstwa pracy: www.welfare.gov.it. Należy pamiętać, że legalnie działający pośrednik nie może brać pieniędzy od przyszłych pracowników.
Znaczna liczba ofert pracy zamieszczana jest na łamach dzienników i innych gazet, a większość - także na ich stronach internetowych. Najpopularniejszymi we Włoszech są: "Corriere Della Sera", "La Republica", "La Stampa", "Italia Oggi". Poszukiwanie pracy może odbywać się także z wykorzystaniem Internetu.

Warunki pracy

Prawo pracy we Włoszech regulują przepisy miejscowego kodeksu cywilnego (Codice Civile), a w szczególności Księga Piąta "O pracy" art. 2060-2642 z 1942 r. z późniejszymi zmianami.
Warunki pracy, a także wszelkie obowiązki oraz prawa pracowników i pracodawców określone są ponadto przez zbiorowe umowy związkowe (CCNL - Contratto Colletivo Nazionale di Lavoro), istniejące osobno dla poszczególnych sektorów działalności zawodowej takich jak: rolnictwo, chemia, mechanika, tekstylia, żywność i przemysł rolny, budownictwo, poligrafia i rozrywka, handel, transport, kredyty i ubezpieczenia, firmy usługowe, administracja państwowa, instytucje prywatne, inne. Każdy z sektorów jest dodatkowo podzielony na liczne kategorie, np. w sektorze budowlanym wyróżnia się m.in. następujące: cementową, kamieniarską, drewnianą, budowlano-rzemieślniczą, czy też budowlano przemysłową.
Na stronie internetowej Krajowej Rady Gospodarki i Pracy (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) - www.cnel.it - można znaleźć treść CCNL właściwą dla poszczególnych sektorów.

Rodzaje umów o pracę
Generalnie, umowa o pracę we Włoszech jest zwykle podpisywana na czas nieokreślony, alew szczególnych przypadkach, spowodowanych np. czynnikami technicznymi czy organizacyjnymi, możliwe jest zawarcie również umowy terminowej.
Umowa na czas określony musi być zawarta na piśmie i powinna precyzować dokładny czas i termin wygaśnięcia. Każda umowa o pracę, na czas określony lub nieokreślony może być poprzedzona okresem próbnym.
Podpisanie umowy na czas określony dopuszczalne jest zwykle z powodów technicznych, organizacyjnych, lub w zastępstwie pracownika, przy czym umowa ta powinna precyzować w jasny sposób powody jej zawarcia. Kopia podpisanej umowy powinna być dostarczona pracownikowi w terminie do 5 dni od rozpoczęcia pracy.

Czas pracy
Ustawowy czas pracy we Włoszech wynosi 8 godzin dziennie i 40 tygodniowo, istneją wyjątki w stosunku do poszczególnych kategorii zawodowych. np. dla osób zatrudnionych we włoskich gospodarstwach domowych w charakterze całodobowych opiekunów, tydzień pracy jest wydłużony do 54 godzin (maksymalnie do 10 godzin dziennie).

Urlop wypoczynkowy
W trakcie roku pracownikowi przysługują ustawowo 20 dni urlopu wypoczynkowego, który nie może być zastąpiony odszkodowaniem z tytułu niewykorzystanego urlopu, za wyjątkiem sytuacji, kiedy zostaje przerwany stosunek pracy. Dodatkowo każdy pracownik ma prawo do 10 dni świątecznych wolnych od pracy.

Wynagrodzenie za pracę
Włoskie prawo nie określa jasno wysokości minimalnego wynagrodzenia. Jego wysokość zależy od zbiorowych uzgodnień i jest ustalana odrębnie dla każdego sektora aktywności zawodowej. Wynagrodzenie może być ustalone na poziomie kraju lub na poziomie regionalnym (na podstawie umowy między związkami zawodowymi - CCNL Contratto Colletivo Nazionaledi Lavoro). Zgodnie z większością CCNL pracownikom przysługuje 13-te (w grudniu) i 14-te (w czerwcu) uposażenie.
ania. Ani ustawa ani okólniki Ministerstwa Pracy (Ministero del Lavoro) nie określają tygodniowego czasu pracy, okresu ani wynagrodzenia minimalnego dla umów o pracę sezonową gwarantujących uzyskanie statusu pracownika, a co za tym idzie, uzyskanie dostępu do wszystkich świadczeń przewidywanych przez prawo unijne i konwencje międzynarodowe.