Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Osoby dorosłe mogą uzyskać lub podwyższyć poziomu wykształcenia ogólnego w szkołach dla dorosłych - szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum ogólnokształcące.

Istnieje także możliwość uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, w bardziej elastycznym systemie kształcenia ustawicznego, w tym na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Rodzaje form pozaszkolnych oraz warunki, organizację i tryb prowadzenia kształcenia ustawicznego w tych formach określa szczegółowo rozporządzenie Ministra Edukacji z 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z z 2014 r. poz. 622 z póżn. zm.).