Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

Dostęp do informacji

 • informacje, związane z szukaniem pracy w krajach UE i EFTA
 • informacje o warunkach życia i pracy w krajach UE i EFTA, w tym w regionach przygranicznych
 • informacje o rynkach pracy w krajach UE i EFTA (krajowych i regionalnych, z uwzględnieniem informacji gdzie są dostępne miejsca pracy, w jakich zawodach i branżach)
 • informacje o zasadach funkcjonowania staży i praktyk zawodowych w UE i EFTA
 • informacje o wydarzeniach organizowanych przez sieć EURES w kraju i za granicą: międzynarodowych targach pracy, Europejskich Dniach Pracy i innych
 • informacje o ukierunkowanych programach mobilności zawodowej, które pomagają pracownikom znaleźć pracę w innych krajach UE i EFTA z wykorzystaniem unijnego wsparcia finansowego np.: Twoja pierwsza praca z EURES (program dla młodzieży)

Praca w UE i EFTA

 • wsparcie w poszukiwaniu pracy za granicą
 • dostęp do zagranicznych ofert pracy (oferty pochodzą z urzędów pracy i organizacji partnerskich EURES)
 • możliwość zamieszczenia CV w unijnej bazie na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej EURES, do której dostęp ma tysiące zarejestrowanych pracodawców z UE i EFTA
 • rekrutacje do pracy za granicą w wybranych zawodach, przy wsparciu doradców EURES
 • pomoc w przygotowaniu CV
 • dostęp do międzynarodowych targów pracy, Europejskich Dni Pracy i innych wydarzeń rekrutacyjnych na terenie Polski oraz za granicą
 • unijne pośrednictwo pracy w regionach przygranicznych

Doradztwo w wybranym zakresie mobilności zawodowej pracowników

 • Europejski Paszport Umiejętności
 • życiorys w formacie Europass
 • porady i wskazówki dla absolwentów
 • specyficzne doradztwo dla pracowników przygranicznych w zakresie mobilności pracowniczej