Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Uprawnienia do ulg i zwolnień podatkowych

Podatnicy w Polsce są uprawnieni do określonych ulg i zwolnień podatkowych przysługujących zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ulgi podatkowe

W odniesieniu do podatników objętych podatkiem dochodowym od osób fizycznych występują następujące ulgi:

 • ulgi odliczane od dochodu,
 • ulgi odliczane od podatku.

Odliczeniu od dochodu podlegają:

 • zapłacone przez podatnika składki na ubezpieczenia społeczne;
 • wydatki na cele rehabilitacyjne – odliczenie przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Dla celów ulgi uznaje się, że osoba z niepełnosprawnością jest na utrzymaniu, jeżeli jej roczny dochód nie przekracza dwunastokrotności kwoty renty socjalnej w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. Do dochodów tych nie zalicza się dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów (tzw. trzynasta emerytura), świadczenia uzupełniającego, alimentów na rzecz dzieci oraz zasiłku pielęgnacyjnego;
 • darowizny na cele:
  1. wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, np. ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, nauki, edukacji,
  2. kultu religijnego,
  3. krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi,
  4. kształcenia zawodowego prowadzonego przez szkoły publiczne.

Łączne odliczenie nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu;

 • darowizny na rzecz kościelnych osób prawnych prowadzących działalność charytatywno-opiekuńczą – odliczenie regulują ustawy normujące stosunek państwa do poszczególnych kościołów i związków wyznaniowych. Odliczenie wynosi 100% wartości darowizny;
 • darowizny na przeciwdziałanie COVID-19, przekazane np. szpitalom covidowym, Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, schroniskom dla bezdomnych, noclegowniom, domom pomocy społecznej, a także w formie tabletów i laptopów szkołom, uczelniom lub organom prowadzącym te placówki.

Odliczeniu podlegają darowizny przekazane od 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołany zostanie w Polsce stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19. Wysokość odliczenia zależy od momentu przekazania darowizny. Np. darowizny przekazane od stycznia do końca kwietnia 2020 r. podlegały odliczeniu w wysokości 200% ich wartości.

Obecnie – w odniesieniu do darowizn przekazanych w 2021 r. – wysokość odliczenia wynosi 150% wartości darowizny (dotyczy darowizn przekazanych w I kwartale tego roku) lub 100% wartości darowizny (dotyczy darowizn przekazanych po 31 marca br.);

 • wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet – odliczenie nie może przekroczyć 760 PLN (ok. 167 EUR). Z odliczenia można skorzystać wyłącznie przez okres dwóch kolejno po sobie następujących lat podatkowych jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystano z tego odliczenia;
 • wydatki związane z oszczędzaniem podatnika na swoją emeryturę – odliczeniu podlegają wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) dokonane przez podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej równowartości 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. W 2021 r. maksymalna kwota odliczenia wynosi 6310,80 PLN (1389 EUR). Od 1 stycznia 2021 r. limit wpłat dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, wynosi wartość odpowiadającą 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego – w 2021 r. 9466,20 PLN (2084 EUR);
 • wydatki podatnika będącego właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53000 PLN (11671 EUR) w odniesieniu do wszystkich realizowanych przez podatnika przedsięwzięć termomodernizacyjnych;
 • koszty kwalifikowane w ramach ulgi B+R – ulga zaadresowana jest do przedsiębiorców, którzy powiększają swoją ofertę o nowe produkty/usługi, albo modyfikują już istniejące wersje, bez konieczności tworzenia zupełnie nowych technologii.

Odliczeniu od podatku podlegają:

 • zapłacone przez podatnika składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne (odliczenie nie może przekroczyć 7,75 % podstawy wymiaru tej składki);
 • ulga na dzieci – z ulgi tej może korzystać podatnik wychowujący małoletnie dziecko oraz utrzymujący pełnoletnie niepełnosprawne dziecko lub uczące się dziecko (do ukończenia 25. roku życia), o dochodach/przychodach rocznych nieprzekraczających kwoty 3089 PLN (680 EUR). Ulga przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym (jeżeli dziecko zamieszkuje z opiekunem) oraz rodzicom zastępczym.

Kwota odliczenia wynosi na:

 1. pierwsze i drugie dziecko miesięcznie po 92,67 PLN (ok. 20 EUR) [rocznie po 1112,04 PLN (ok. 244 EUR)],
 2. trzecie dziecko 166,67 PLN (ok. 36 EUR) miesięcznie [rocznie 2000,04 PLN (ok. 440 EUR)],
 3. czwarte dziecko i każde następne po 225 PLN (ok. 49 EUR) miesięcznie [rocznie po 2700 PLN (ok. 594 EUR)].

Podatnicy, którym zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi mają prawo do otrzymania kwoty niewykorzystanej ulgi. Należy jednak pamiętać, iż przysługująca podatnikowi kwota niewykorzystanej ulgi jest limitowana, nie może bowiem przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu.

 

Zwolnienia podatkowe

Celem zwolnień podatkowych jest, m.in.:

 • realizacja polityki prorodzinnej, która przejawia się zwolnieniem z opodatkowania np.:
 1. świadczeń rodzinnych otrzymanych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów otrzymanych na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczeń pieniężnych otrzymanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasiłków porodowych otrzymanych na podstawie odrębnych przepisów oraz świadczeń wychowawczych otrzymanych na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 2. zasiłków macierzyńskich otrzymanych na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 3. jednorazowych świadczeń otrzymanych na podstawie przepisów o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 4. jednorazowych zasiłków z tytułu urodzenia dziecka, wypłacanych z funduszów związków zawodowych,
 5. alimentów na rzecz dzieci (do ukończenia 25. roku życia oraz dzieci bez względu na wiek, które otrzymują zasiłek /dodatek/ pielęgnacyjny lub rentę socjalną), oraz do kwoty 700 PLN (ok. 154 EUR) miesięcznie na rzecz innych osób;
 • wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji ze względu na nieprzewidziane okoliczności, które przejawia się zwolnieniem z opodatkowania np.:
 1. świadczeń z pomocy społecznej,
 2. jednorazowego świadczenia otrzymanego z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym;
 • wsparcie emerytów i rencistów, które przejawia się zwolnieniem z opodatkowania:
 1. świadczeń otrzymywanych przez emerytów i rencistów od zakładów pracy w związku z łączącym ich poprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy oraz od związków zawodowych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 PLN (ok. 660 EUR);
 2. wypłaconych, za pośrednictwem płatnika, przy emeryturach i rentach zagranicznych podwyżek (zwiększenia) mających charakter dodatków rodzinnych,
 3. świadczeń w postaci pokrycia całości lub części kosztów abonamentowych opłat telewizyjnych i radiowych;

4) pomoc w przysposobieniu do pracy (przeciwdziałanie bezrobociu) oraz zdolności do brania

czynnego udziału w życiu społecznym, która przejawia się zwolnieniem z opodatkowania niektórych świadczeń przyznanych bezrobotnym na podstawie krajowych przepisów prawnych;

5) wsparcie państwa w zakresie inwestycji w wykształcenie i naukę dzieci, młodzieży, które

przejawia się zwolnieniem z opodatkowania:

 1. stypendiów, zapomóg otrzymanych na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 2. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz inne stypendiów zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
 3. stypendiów i innych środków finansowych przyznanych w ramach zadań realizowanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej,
 4. stypendiów Polskiej Akademii Nauk oraz instytutów naukowych i badawczych Polskiej Akademii Nauk,
 5. wygranych i nagród otrzymanych przez uczniów za udział w konkursach, turniejach i olimpiadach organizowanych na podstawie przepisów o systemie oświaty,
 6. pomocy dla studentów związanej z odbywaniem studenckich praktyk zawodowych, a także z umorzeniem kredytów studenckich,
 7. ryczałtów na koszty utrzymania i zakwaterowania wypłacanych z budżetu państwa w związku ze skierowaniem do pracy dydaktycznej w szkołach i ośrodkach akademickich za granicą,
 8. nagród za wybitne osiągnięcia z dziedziny nauki, kultury i sztuki, a także z tytułu działalności na rzecz praw człowieka w części w jakiej osoba otrzymująca nagrodę przekaże ją na cele działalności pożytku publicznego;

6) wsparcie państwa w zakresie pomocy dla inwestujących przedsiębiorców:

 1. a) mechanizm przyznawania ulg podatkowych, który opiera się na funkcjonowaniu specjalnych stref ekonomicznych. Strefy te, to wyodrębnione obszary na terytorium Polski,
 2. b) możliwość przyznania pomocy wszystkim przedsiębiorcom zamierzającym podjąć nowe inwestycje w ramach przyznanej decyzji o wsparciu. Brak ograniczenia terytorialnego, dzięki czemu każdy przedsiębiorca z dowolnego miejsca Polski, może ubiegać się o przyznanie pomocy;

7) promocja stabilnych form zatrudnienia ludzi młodych

Przychody osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają je z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej), umów zlecenia zawartych z firmą oraz z praktyk absolwenckich i staży uczniowskich są zwolnione z PIT do wysokości 85528 PLN (18835 EUR) w roku podatkowym.