Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Informacje ogólne dotyczące epidemii

Na przełomie roku 2019 i 2020 na świecie i w Europie wybuchła epidemia COVID-19 spowodowana wirusem SARS-CoV-2. W Polsce pierwszy potwierdzony przypadek zarażenia odnotowano na początku marca 2020 r. W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii w marcu 2020 r. w Polsce wprowadzono najpierw stan zagrożenia epidemicznego a następnie stan epidemii. Wprowadzono ograniczenia sanitarne oraz ograniczenia we wjeździe na terytorium Polski. Na bieżąco monitorowany był stan rozprzestrzeniania się epidemii. Początkowo nastąpiło „zamrożenie” gospodarki, która stopniowo - etapami – była „odmrażana”.

W zależności o rozwoju epidemii na terytorium Polski wprowadzane są stosowne ograniczenia sanitarne, dlatego przed przyjazdem do Polski należy zapoznać się z aktualnymi informacjami na ten temat.

 

Zasady wjazdu na terytorium Polski w czasie epidemii

W zależności od rozwoju epidemii COVID-19 w Polsce wprowadzane są obostrzenia dotyczące wjazdu na terytorium Polski, w tym konieczności odbycia 14-dniowej kwarantanny.

Przed przyjazdem do Polski należy zapoznać się z aktualnymi informacjami związanymi z warunkami wjazdu na terytorium Polski.

 

Tarcza antykryzysowa – wsparcie dla przedsiębiorców i pracowników (ochrona miejsc pracy  i gospodarki)

 

Informacje ogólne

W celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym pandemii koronawirusa od 1 kwietnia 2020 r. polski rząd wprowadził tzw. „Tarczę antykryzysową” czyli pakiet działań opierający się na  pięciu filarach:

 • ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników,
 • finansowaniu przedsiębiorców,
 • ochronie zdrowia,
 • wzmocnieniu systemu finansowego,
 • inwestycjach publicznych.

 

Wsparcie dla przedsiębiorców

W ramach Tarczy antykryzysowej uruchomiono program pomocowy skierowany do przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa. Polski Fundusz Rozwoju uruchomił tzw. „Tarczę finansową PFR dla Firm i Pracowników” czyli program skierowany do mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Jego celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce.

W ramach Tarczy Antykryzysowej urzędy pracy świadczą pomoc i wspierają pracodawców w zakresie utrzymania istniejących miejsc pracy poprzez:

 • dofinansowanie mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń,
 • dofinansowanie organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne,
 • dofinansowanie przedsiębiorcom, będącym osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników, prowadzenia działalności gospodarczej,
 • niskooprocentowaną pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców,
 • dofinansowanie do wynagrodzeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w okresie wprowadzonego przez pracodawców przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy.

Ponadto mali przedsiębiorcy, którzy w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o zwolnienie ze składek osiągnęli przychody nie wyższe niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia brutto, mogą otrzymać wsparcie w postaci zwolnienia ze składek ZUS na okres trzech miesięcy. Oprócz tego otrzymają propozycję zawieszenia umowy kredytu na rok, bez zobowiązania do wykonywania w tym czasie żadnych płatności.

Wsparcie dla średnich firm to również zapewnienie nowych, lepszych warunków zaciągnięcia kredytu obrotowego lub inwestycyjnego w programie gwarancji de minimis. Średnie firmy mogą również otrzymać większe środki Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych w zakresie ubezpieczeń obrotu handlowego w kraju i zagranicą.

Duże przedsiębiorstwa mogą liczyć na wsparcie państwa m.in. poprzez uelastycznienie przepisów rynku pracy i przesunięcie wejścia w życie nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego. Oprócz tego przewidziano możliwość przesunięcia przez samorządy terminu opłat za użytkowanie wieczyste.

 

Wsparcie dla pracowników

W ramach Tarczy Antykryzysowej zaproponowane zostało również wsparcie dla pracowników.
W zależności od rodzaju stosunku pracy, w ramach którego pracownik świadczy pracę,  rozwiązania są następujące:

 • jeśli pracownik zatrudniony jest w oparciu o umowę agencyjną, umowę zlecenia, umowę o dzieło lub inną umowę o świadczenie usług i nie prowadzi działalności gospodarczej, to może:
 1. ubiegać się o zwolnienie z podatku dochodowego od przychodów z tytułu świadczenia postojowego, jeżeli w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w świadczeniu pracy przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna;
 2. wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem swojego zleceniodawcy albo zamawiającego o świadczenie finansowe (świadczenie postojowe), które zrekompensuje mu utratę przychodów;
 3. złożyć wniosek o odroczenie lub rozłożenie na raty podatków, stanowiących dochód budżetu państwa, w wyniku czego może uzyskać zwolnienie z opłaty prolongacyjnej w decyzjach o odroczeniu lub płatności w ratach podatku i zaległości podatkowych;
 4. jeśli naruszył przepisy podatkowe, skorzystać z instytucji tzw. „czynnego żalu”, która uregulowana jest Kodeksie karnym skarbowym umożliwiającej odstąpienie od ukarania wobec sprawców, którzy wyrazili „skruchę” z powodu popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego i dopełnili ciążących na nich obowiązków;
 • jeśli pracownik zatrudniony jest na umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę, to może:
 1. złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy. Zasiłek opiekuńczy można pobierać, jeśli pracownik opiekuje się:
 • dzieckiem do lat 8,  
 • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • dorosłą osobą niepełnosprawną.

Powyższy zasiłek przysługuje w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, albo zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu COVID-19, do których uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna. Zasiłek opiekuńczy będzie mógł być wypłacony również w przypadku otwarcia powyższych placówek w czasie trwania COVID-19;

 1. złożyć wniosek o odroczenie lub rozłożenie na raty podatków, stanowiących dochód budżetu państwa, w wyniku czego może uzyskać zwolnienie z opłaty prolongacyjnej w decyzjach o odroczeniu lub płatności w ratach podatku i zaległości podatkowych;
 2. skorzystać ze zwiększonego limitu zwolnienia w PIT jeśli otrzyma w 2020 r. i 2021 r. świadczenia rzeczowe (poza bonami, talonami lub innymi znakami, które można wymienić na towary lub usługi) lub pieniężne, związane z finansowaniem działalności socjalnej, sfinansowane w całości ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, do wysokości 2000 PLN (ok. 460 EUR) w roku podatkowym;
 3. skorzystać ze zwiększonego limitu zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli otrzyma w 2020 r. zapomogę wypłacaną z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 PLN (ok. 690 EUR);
 4. skorzystać ze zwiększonego limitu zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli otrzyma w 2020 r. zapomogę w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, sfinansowaną z innych źródeł niż fundusz socjalny, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, fundusze związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra, do wysokości nieprzekraczającej 10000 PLN (ok. 2300 EUR);
 5. otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego, jeśli w 2020 r. w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii pracodawca zapewnia mu zakwaterowanie
  i wyżywienie;
 6. jeśli naruszył przepisy podatkowe, skorzystać z instytucji tzw. „czynnego żalu”, która uregulowana jest w Kodeksie karnym skarbowym, umożliwiającej odstąpienie od ukarania wobec sprawców, którzy wyrazili „skruchę” z powodu popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego i dopełnili ciążących na nich obowiązków.