Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Osoby posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub EFTA mogą podejmować pracę w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

W Polsce można szukać pracy we własnym zakresie, składając życiorysy wraz z listami motywacyjnymi do wybranych pracodawców lub za pośrednictwem:

  • sieci EURES, założonej przez Komisję Europejską, którą tworzą publiczne służby zatrudnienia oraz inne uprawnione organizacje, a która ma na celu wspieranie mobilności pracowników w państwach członkowskich UE lub EFTA. Każdy obywatel tych państw może skorzystać z usług sieci, do których należy unijne pośrednictwo pracy oraz informowanie o warunkach życia i pracy na terenie tych państw. Oferty pracy w Polsce publikowane są na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej, na którym znajdują się oferty pracy z wszystkich publicznych służb zatrudnienia z państw członkowskich UE i EFTA oraz innych członków EURES dlatego też znaleźć tam można oferty pracy z polskich powiatowych urzędów pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy;
  • powiatowych urzędów pracy, które zamieszczają oferty pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy. Aby skorzystać ze wszystkich ofert pracy będących w dyspozycji powiatowego urzędu pracy, należy zarejestrować się w tym urzędzie jako bezrobotny lub poszukujący pracy. Rejestracja umożliwi dostęp również do tych ofert pracy, w których dane polskiego pracodawcy zostały podane do wiadomości urzędu, którego zadaniem jest wybranie odpowiednich kandydatów do pracy i skierowanie ich do pracodawcy;
  • Ochotniczych Hufców Pracy, które prowadzą pośrednictwo pracy głównie dla młodzieży a oferty pracy można znaleźć w bazie „Pośrednictwo pracy” oraz w Centralnej Bazie Ofert Pracy;
  • podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, które zajmują się rekrutacją kadr dla pracodawców. Podstawą legalnej działalności agencji zatrudnienia na terytorium Polski jest uzyskanie odpowiedniego certyfikatu, potwierdzającego wpis do rejestru agencji zatrudnienia, prowadzonego przez Marszałków Województw właściwych dla siedziby agencji. Zabrania się pobierania od osób, dla których agencja zatrudnienia poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub którym udziela pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, opłat innych niż opłata z tytułu kierowania do pracy za granicę u pracodawców zagranicznych za: dojazd i powrót osoby skierowanej, wydanie wizy, badania lekarskie i tłumaczenie dokumentów. Opłaty te mogą być pobierane z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą – pod warunkiem wyspecyfikowania tych opłat w umowie zawartej z osobą kierowaną do pracy za granicą. Wykaz certyfikowanych agencji dostępny jest na stronie internetowej rejestru agencji zatrudnienia. Oferty pracy agencji zatrudnienia można znaleźć na stronach internetowych tych agencji;
  • podmiotów uprawnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy bez posiadania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia czyli centrów i klubów integracji społecznej, wyspecjalizowanych organów wojskowych wykonujących usługi dla żołnierzy zawodowych zwalnianych i zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz organów oświatowych kierujących nauczycieli do pracy za granicą w środowiskach polonijnych;
  • portali internetowych prowadzonych przez podmioty, które prowadzą pośrednictwo pracy jedynie w formie gromadzenia w postaci dokumentu elektronicznego i udostępnianie informacji o ofertach pracy pośrednictwem systemów teleinformatycznych. Takie podmioty są zwolnione z posiadania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia.

Pracodawcy polscy jak również podmioty zajmujące się pośrednictwem pracy w Polsce publikują oferty pracy w prasie, Internecie lub w swoich siedzibach oraz za pośrednictwem innych form komunikacji np. mediów społecznościowych.

Większość gazet codziennych, zarówno ogólnopolskich jaki i lokalnych, zawiera specjalne rubryki z ofertami pracy. Najbardziej popularnym ogólnopolskim dziennikiem z ogłoszeniami o pracę jest „Gazeta Wyborcza” – dodatek „Praca”, wydawany w poniedziałki. Ponadto każdy dziennik lokalny publikuje ogłoszenia o pracę.

8    Podane strony internetowe w większości prowadzone są przez podmioty prywatne. Ich wskazanie nie stanowi w żaden sposób rekomendacji dla właściciela danej strony przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, lecz jedynie przykład ilutrujący szerokie spektrum mozliwości poszukiwania pracy w Polsce.