Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Prawo do opieki i nauki w publicznych jednostkach systemu oświaty

Obywatele państw członkowskich UE lub EFTA korzystają z opieki i nauki w publicznych jednostkach systemu oświaty na warunkach dotyczących obywateli polskich do ukończenia 18 lat lub ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych, dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej tego ministerstwa. Informacji o szkołach i placówkach można poszukiwać także w kuratoriach oświaty, które posiadają wykazy publicznych i niepublicznych szkół i placówek, nad którymi sprawują nadzór pedagogiczny, a także u lokalnych władz samorządowych, które są odpowiedzialne za prowadzenie szkół i placówek publicznych i prowadzą ewidencję szkół i placówek niepublicznych.

W przypadku przedszkoli i szkół podstawowych obowiązuje tzw. „rejonizacja” co oznacza, że dzieci mają zapewnione miejsce w przedszkolu i szkole w obwodzie, w którym zamieszkują. Informacje o obwodach dostępne są w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, można je również uzyskać w samej szkole, w wydziale oświaty urzędu gminy (miasta, dzielnicy) odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkania. Szkołom integracyjnym i szkołom specjalnym, w tym funkcjonującym w placówkach specjalnych, nie ustala się obwodów. Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe integracyjne prowadzone są przez gminy, natomiast szkoły ponadpodstawowe ogólnodostępne i integracyjne oraz szkoły i placówki specjalne prowadzone są przez powiaty.

Obywatele państw członkowskich UE lub EFTA, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do: dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego oraz dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania oraz pomocy udzielanej przez osobę posługującą się językiem ojczystym uczniów, zatrudnioną w szkole w charakterze pomocy nauczyciela. W szkole może być także zorganizowana nauka języka i kultury kraju pochodzenia uczniów. Mogą one także korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej przez dyrektora danej jednostki oświatowej adekwatnie do rozpoznanych indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych tych osób oraz ich indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na ich funkcjonowanie w środowisku.

Informacja na temat opłat za naukę

Pobyt w publicznych przedszkolach jest płatny dla dzieci obywateli państw członkowskich UE lub EFTA na takich samych zasadach jak dla dzieci polskich.

Nauka jest bezpłatna dla dzieci obywateli państw członkowskich UE lub EFTA w publicznych szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych wszystkich typów i rodzajów, do ukończenia przez nie 18 roku życia lub do ukończenia szkoły, w której naukę rozpoczęły przed ukończeniem 18 roku życia (np. w liceum ogólnokształcącym).

Nauka w publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla obywateli państw członkowskich UE lub EFTA posiadających prawo pobytu lub prawo stałego pobytu odbywa się na warunkach dotyczących obywateli polskich.

Dokumenty potrzebne do zapisania dziecka do szkoły lub przedszkola

Do publicznego przedszkola i pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej właściwych ze względu na miejsce zamieszkania w Polsce, dzieci obywateli państw członkowskich UE lub EFTA są przyjmowane na takich samych zasadach i w takim samym trybie, jak dzieci polskie.

Podstawowym dokumentem jest wniosek o przyjęcie do przedszkola lub zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej, wypełniany na specjalnym formularzu lub elektronicznie. W niektórych miastach obowiązuje elektroniczny system zapisów dzieci do przedszkola lub pierwszej klasy szkoły podstawowej – szczegółowych informacji udzielają szkoły lub wydziały oświaty lokalnych samorządów, urzędy gminy, miasta lub dzielnicy – w wybranym miejscu zamieszkania na czas pobytu w Polsce.

Przyjęcie dziecka do starszych klas publicznej szkoły podstawowej, lub publicznej szkoły ponadpodstawowej odbywa się na podstawie:

  • świadectwa lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie za granicą szkoły lub kolejnego etapu edukacji;
  • świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu wydanego przez szkołę za granicą potwierdzającego uczęszczanie do szkoły za granicą i wskazującego klasę lub etap edukacji, który dziecko ukończyło w szkole za granicą oraz dokumentu potwierdzającego sumę lat nauki szkolnej dziecka.

W przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie branżowe I i II stopnia – oprócz dokumentów wymienionych wyżej, niezbędne jest zaświadczenia lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Jeżeli na podstawie przedstawionych dokumentów nie można jasno ustalić sumy lat odbytej nauki szkolnej, rodzice lub opiekunowie dziecka lub też sam pełnoletni uczeń składają w tej sprawie pisemne oświadczenie.

Dyrektor danej placówki może poprosić rodziców o przedstawienia tłumaczenia dokumentów wydanych przez szkołę zagraniczną.

W przypadku, gdy dziecko obywatela państwa członkowskiego UE lub EFTA nie może przedłożyć wymienionych dokumentów, zostaje przyjęte i zakwalifikowane do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Jeżeli dziecko nie zna języka polskiego lub nie zna go w stopniu wystarczającym do przeprowadzenia takiej rozmowy, dyrektor placówki musi przeprowadzić ją w języku, którym dziecko się biegle posługuje.

Przyjęcie obywatela państwa członkowskiego UE lub EFTA do szkoły policealnej odbywa się na podstawie wydanego w systemie oświaty państwa członkowskiego UE lub EFTA dokumentu potwierdzającego uprawnienia do podjęcia studiów wyż- szych w tym państwie. W przypadku świadectw UE lub EFTA, które nie uprawniają do podjęcia studiów wyższych w państwie wydania, podstawą przyjęcia do szkoły policealnej jest decyzja Kuratora Oświaty o uznaniu danego świadectwa zagranicznego za dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego.