Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Wjazd na terytorium Polski

Obywatel państwa członkowskiego UE/EFTA może wjechać na terytorium Polski na podstawie ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i obywatelstwo. Członek rodziny obywatela państwa członkowskiego UE/EFTA, który nie posiada obywatelstwa państwa członkowskiego UE/EFTA, może wjechać na terytorium Polski na podstawie ważnego dokumentu podróży oraz wizy, o ile jest wymagana. Wniosek o wydanie wizy składa się do konsula RP lub komendanta placówki Straży Granicznej.

Za członka rodziny obywatela państwa członkowskiego UE/EFTA uważa się:

 • małżonka,
 • bezpośredniego "zstępnego" lub jego małżonka (potomka w linii prostej: dziecko), w wieku do 21 lat lub pozostającego na utrzymaniu tego obywatela lub jego małżonka,
 • bezpośredniego "wstępnego" lub jego małżonka (przodek w linii prostej: ojciec, matka), pozostającego na utrzymaniu tego obywatela lub jego małżonka.
Zameldowanie

Obywatel państwa członkowskiego UE/EFTA oraz członek jego rodziny, niebędący obywatelem tych państw, zobowiązani są zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała. Zameldowania na pobyt stały oraz czasowy trwający powyżej 3 miesięcy dokonuje się w formie pisemnej na właściwym formularzu w organie gminy właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości, w której osoba zamieszkuje. Czynność zameldowania jest wolna od opłat.

Pobyt w Polsce do 3 miesięcy – brak konieczności rejestracji pobytu

Obywatel państwa członkowskiego UE/EFTA i członek jego rodziny niebędący obywatelem tych państw może przebywać na terytorium Polski do 3 miesięcy, bez konieczności zarejestrowania pobytu. Przebywając na terytorium Polski obywatel ten jest obowiązany posiadać ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo. Członek rodziny, niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE/EFTA, obowiązany jest posiadać ważny dokument podróży oraz wizę, jeśli jest wymagana.

Pobyt w Polsce powyżej 3 miesięcy – konieczność rejestracji pobytu

Obywatel państwa członkowskiego UE/EFTA może przebywać w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące, jeżeli:

 • jest pracownikiem lub osobą pracującą na własny rachunek na terytorium Polski,
 • posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny w Polsce, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej oraz jest objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym albo jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego albo też posiada prywatne ubezpieczenie zdrowotne, pokrywające wszelkie wydatki, które mogą powstać podczas pobytu w Polsce,
 • studiuje lub odbywa szkolenie zawodowe i jest objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym albo jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny w Polsce, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej,
 • jest małżonkiem (małżonką) obywatela polskiego,
 • poszukuje pracy, jednak jego pobyt bez konieczności rejestracji może wynosić nie dłużej niż 6 miesięcy, chyba że po upływie tego okresu wykaże, że aktywnie kontynuuje poszukiwanie pracy i ma rzeczywiste szanse na zatrudnienie.

Jeżeli pobyt na terytorium Polski jest dłuższy niż 3 miesiące to:

 • obywatel państwa członkowskiego UE/EFTA jest zobowiązany zarejestrować swój pobyt,
 • członek rodziny obywatela państwa członkowskiego UE/EFTA niebędący obywatelem tych państw jest zobowiązany uzyskać Kartę pobytu członka rodziny obywatela państwa członkowskiego UE/EFTA, którą wydaje się na okres 5 lat.

W celu zarejestrowania pobytu obywatela państwa członkowskiego UE/EFTA w Polsce lub uzyskania Karty pobytu członka rodziny obywatela państwa członkowskiego UE/EFTA, należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu w Polsce.
Za zarejestrowanie pobytu oraz wydanie Karty pobytu członka rodziny obywatela państwa członkowskiego UE/EFTA nie pobiera się opłat.

Prawo stałego pobytu w Polsce – wnioskowanie o dokumenty potwierdzające

Po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Polski obywatel państwa członkowskiego UE/EFTA nabywa prawo stałego pobytu. Członek rodziny niebędący obywatelem tych państw nabywa prawo stałego pobytu po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Polski wraz z obywatelem państwa członkowskiego UE/EFTA. Pobyt uważa się za nieprzerwany, gdy zainteresowany nie opuścił Polski na dłużej niż 6 miesięcy w roku (łącznie). Pobyt poza granicami Polski może być jednak dłuższy z powodu: odbycia obowiązkowej służby wojskowej albo ważnej sytuacji osobistej, w szczególności z powodu: ciąży, porodu, choroby, studiów, szkolenia zawodowego, oddelegowania, pod warunkiem, że okres ten jest nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

W celu uzyskania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu w Polsce lub uzyskania Karty stałego pobytu członka rodziny obywatela państwa członkowskiego UE/EFTA należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu w Polsce. Wydanie przez wojewodę tych dokumentów jest bezpłatne.

Odmowa zarejestrowania pobytu obywatela państwa członkowskiego UE/EFTA lub wydania Karty pobytu członka rodziny obywatela państwa członkowskiego UE/EFTA

Wojewoda wydaje decyzję odmowną zarejestrowania pobytu obywatela państwa członkowskiego UE/EFTA lub wydania Karty pobytu członka rodziny obywatela państwa członkowskiego UE/EFTA gdy:

 • nie zostały spełnione warunki pobytu lub odpowiednio stałego pobytu określone w przepisach lub
 • pobyt zainteresowanego stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub
 • związek małżeński z obywatelem państwa członkowskiego UE/EFTA został zawarty dla pozoru.

Wojewoda jest organem właściwym także w sprawach: unieważnienia zarejestrowania pobytu, wymiany lub wydania nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu, wydania, wymiany lub unieważnienia Karty pobytu członka rodziny obywatela państwa członkowskiego UE/EFTA oraz w sprawach wydania, wymiany lub unieważnienia dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub Karty stałego pobytu członka rodziny obywatela państwa członkowskiego UE/EFTA. Od decyzji wojewody przysługuje odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, za pośrednictwem właściwego wojewody. Pisemne odwołania należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.